تغییر قیمت حق فنی (تعرفه ) داروخانه ها به پیشنهاد انجمن داروسازان ایران

نویسنده: ماندگار :تگ ها نرم افزار داروخانه نرم افزار نسخه پیچ تعرفه حق فنی حق فنی داروخانه ها بخشنامه تغییر حق فنی سازمان غذا و دارو تغییر قیمت حق فنیطبق پیشنهاد انجمن داروسازان ایران باتوجه به اینکه همه خدمات سلامت در صورت نیاز و یا به درخواست بیماران محترم در داروخانه ها ارائه میگردند باهدف سهولت محاسبه و به جهت مراعات حال بیماران از نظر پرداخت هزینه های خدمات، بدینوسیله حداقل تعرفه مدیریت خدمات دارویی بانضمام خدمات مکانیزاسیون ، بسته بندی مجدد و ثبت اطلاعات در سال 95 برگرفته از برآیند پیشنهادات شعب استانی بشرح ذیل اعلام می نماید:

  1.  تعرفه نسخ تا مبلغ20,000 ریال معادل 10,000 ریال
  2. تعرفه نسخ از مبلغ 20,001 تا 50,000 ریال معادل 25,000 ریال
  3.  تعرفه نسخ بالاتر از 50,000 ریال معادل 35,000 ریال
  4. تعرفه ارائه داروهای خارج از نسخه (OTC) معادل 15% بهای دارو تا سقف 10,000 ریال
  5.  تعرفه ساخت داروهای ترکیبی به ازای هر قلم در فرمول نسخه معادل 30,000 ریال و حد اکثر 90,000 ریال

 

مقاله بعدی: نکات مهم در مورد نرم افزار ماندگار مقاله قبلی: رویه ای که داروخانه برای اتصال به HIX بایستی انجام دهد