نرم افزار داروخانه بیمارستانینرم افزار برای داروخانه بیمارستان

این نرم افزار با توجه به مسایلی که داروخانه های بیمارستانی بصورت روزانه دچار هستند طراحی گردیده است و هم اکنون در حال فعالیت در بیمارستاها میباشد.

بحث فعالیت چند داروخانه در محل های مختلف بیمارستان با ویژگی های مختلف باعث گردیده سیستم داروخانه بیمارستانی دارای ویژگی ها خاص و پیچیده شده است که تمام این موارد در این نرم افزا ردر نظر گرفته شده است.

 

 


تگ ها داروخانه بیمارستان نرم افزار داروخانه بیمارستانی . امور مالی و انبار داروخانه